Viki Kids Club

Výuka a vzdělávání

Program školky vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální. Tyto oblasti jsou nazvány :

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Děti v anglické třídě mají svůj program výuky, který je probírán podle témat, např.: zvířátka, barvy, rodina, čísla a počítání, písmenka a abeceda, roční období a typické činnosti pro každé období, důležité události jako Halloween, Vánoce, Valentýn, den matek…, příroda, počasí, dopravní prostředky, dům, jeho části a vybavení….Během roku se průběžně vrací k již probraným tématům. Děti se rodí se schopností učit se více jazykům. Dětský mozek se liší od dospělého tím, že jeho struktura se neustále mění. Mozek dvojletého dítěte má dvakrát více nervových synapsí než mozek dospělého člověka. Tyto synapse buďto využije nebo ztratí. Děti se rodí jako obyvatelé celého světa, jsou připravené naučit se jakýkoli jazyk, který slyší.

Studie ukazují, že v procesu učení se jazykům existuje tzv. "období okna příležitostí" - pokud je otevřené, dítě se učí jazyk přirozeně. "Okno příležitostí", které slouží na zapamatování si informací a osvojení si zručností, je největší v období ranného dětství (do 7 let). Jakmile se však zavře, mozek začíná být méně pružný a po dovršení adolescence už není schopný si osvojit žádný kognitivní systém včetně jazyka tak přirozeně a v takové míře.

Schopnost učit se jazyk je u malého dítěte tak velká, že je úplně jedno, kolik jazyků si osvojuje. Umí se naučit tolik jazyků, kolik mu umožníte systematicky a pravidelně poslouchat. Děti tuto schopnost prostě mají. Zdá se, že neexistuje žádná nevýhoda učit se více jazyků najednou.

Děti ve školce ani nepoznají, že se učí, vše probíhá nenásilně a bezprostředně formou hry. Kromě několika výukových bloků podle témat veškerá komunikace během dne probíha v angličtině i u jídla, oblékání i her. Děti využívají pro názorné použití spoustu výukových a didaktických pomůcek, obrázků, hraček, počítač, výukové DVD a pohádky v angličtině. Písničky a tanečky jsou doprovázeny hrou na klávesy, což děti vede k lásce k hudbě. Děti se ve školce naučí spoustu anglických básniček, písniček a říkadel. Průběžně můžete jejich rozvoj v jazyce vidět na pravidelných besídkách.

Ve výuce a vzdělávání se v anglické i české třídě dbá na :

 • Osobní, společenský a citový rozvoj dítěte
 • Komunikační a jazykový rozvoj dítěte
 • Matematický rozvoj dítěte
 • Znalosti o světě a porozumění světu
 • Fyzický rozvoj dítěte
 • Kreativní rozvoj dítěte

Montessori ve Viki Kids Clubu

Montessori třída je zařízená dle principů metody Montessori, každodenní práce dětí s Montessori pomůckami, činnosti na elipse a projektová výuka v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání pod vedením kvalitních učitelek s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oblasti Montessori pedagogiky.

Metoda Montessori se odvíjí od učení italské lékařky Marie Montessori, která se začala ihned po svém studiu zabývat problémy výchovy a vzdělávání dětí. Dospěla k překvapivému zjištění – dítě se naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost – nikoli proto, že ho to dospělí učí.

U metody Montessori je důležité především utváření nového vztahu dospělého k dítěti. Zde se klade důraz zejména na:

 • Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě jako k hotovému člověku.
 • Dospělý nemá žádné právo dítě formovat a manipulovat, zaměřuje se na vlastní záporné povahové rysy namísto pozorování záporných vlastností dětí.
 • Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.

Vlastní objevování poznatků samotným dítětem je klíčový princip výchovně vzdělávací činnosti Montessori pedagogiky. Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat se v souvislostech je v nás zakódována přímo geneticky. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a využít senzitivní fáze každého dítěte.

 • Senzitivní fáze jsou zvláštní vnímavosti k získávání určitých schopností. Trvají jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už jsou využity nebo ne. Člověk se nikdy jisté věci tak jednoduše nenaučí, jako v odpovídající citlivé fázi.
 • Polarita pozornosti je maximální koncentrace na určitou práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby práci samo dokončilo.

Jednotlivé oblasti učení

 1. Praktický život

  Cíl = získání praxe v daných oblastech:
  1. péče o vlastní osobu a své tělo (např. rámy se zapínáním, zavazování tkaniček, mytí rukou, čištění bot, cvičení se lžičkami)
  2. péče o okolí a společnost (prostírání stolu, zametání, leštění kovu, péče o květiny, práce na zahradě)
  3. cvičení sociálních vztahů - přijetí zodpovědnosti ve skupině (potřeba sociálního kontaktu – prosba, poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc, slavnost, přijímání hostů a cvičení ticha)
  4. cvičení kontroly pohybu (rovnovážná cvičení a chůze po čáře – po elipse, rozvoj motoriky, koordinace ruka – oko)

  V těchto komplexních činnostech i ve všech ostatních jsou plněny přímé cíle - postarat se o sebe (naučit se jíst, pít, oblékat) - ty souvisejí se základními lidskými potřebami. Mnohem důležitější jsou nepřímé cíle, kdy dítě získává senzorickou zkušenost. – hmatovou, vizuální a zvukovou.

 2. Smyslový materiál

  Jak smyslově vnímáme svět, tak si vytváříme svoji skutečnost. Čím lépe pracují naše smyslové orgány, tím lepší a diferenciovanější je naše vnímání. Čím je naše vnímání různorodější, tím pestřejší je obraz naší reality. Různorodé vnímání nás vede k toleranci a k pozitivním životním pocitům.

  Ke cvičení a prohlubování vnímání vyvinula Montessori pro různé smysly pestrý smyslový materiál, s jehož pomocí lze procvičovat rozlišování, srovnávání, třídění a pojmenování. Smyslový materiál nemá a nesmí nikdy nahrazovat předměty ze života, má sloužit jen jako klíč k diferenciaci.

  Se smyslovým materiálem pracují děti od chvíle, kdy jsou schopny třídit různé předměty.

 3. Jazykový materiál

  Tj. materiály podporující rozvoj řeči, materiály k výuce čtení a psaní - souvisí s materiálem ke kosmické výchově a navzájem se doplňují. Se čtením, psaním a výukou jazyka začínají děti v mateřské škole a plynule pokračují ve škole základní.

  Pro začátek psaní je nejlépe vystihnout „explozi psaní“ – kdy dítě chce samo psát. Zdokonalování jemné motoriky ruky probíhá od mateřské školy při práci se specifickými materiály.

  Pro nácvik čtení používáme genetickou metodu. Děti se seznamují s písmeny v mateřské škole. Pracují s pomůckami a materiály, při kterých mohou vnímat rozdíly mezi písmeny více smysly, ke slovům přiřazují konkrétní předměty. Výuka jazyka slouží od počátku také k poznávání světa, proto jsou pro děti již v mateřské škole připraveny slova a texty se zajímavými tématy, které dětem dávají smysl.

 4. Kosmická výchova

  „Pravým kosmickým posláním člověka je vítězství lásky a spravedlnosti mezi lidmi, utvoření světa přátelství.“

  Kosmická výchova je integrujícím prvkem pedagogiky M.M., její teorie i praxe. Pojem „Kosmická výchova“ je obdobou toho, jak chápal svět Jan Ámos Komenský, tedy souvislost všech věcí, jednotný celek.

  Není důležité, aby se děti naučily vše, co existuje, ale mají mít tolik času, aby se mohly do jednotlivých oblastí ponořit. „Musíme dát dětem detail jako prostředek, aby mohly poznat celek.“

  Kosmická výchova v našem pojetí představuje integraci témat zahrnutých v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu, přírodopisu a dějepisu, později i fyziky a chemie. Součástí jsou také dovednosti pohybové, hudební a výtvarné, patří sem témata společenská.

 5. Matematický materiál

  Rozpoznat vztahy matematických zákonů a použít je jsou vlastnosti, které odlišují člověka od jiných tvorů. Podle M.M. je lidský duch duchem matematickým. Lidský duch má schopnost abstrahovat, něco si představit a argumentovat.

  Matematický rozvoj začíná již v prenatálním období, působí od narození, ne až ve škole.

  Matematické aspekty
  1. Rozlišení sebe a ostatního
  2. Vnímání délky, šířky a výšky
  3. Vnímání dimenzí
  4. Porovnávání velikostí a forem
  5. Experimentování

Prázdninová školka pro děti z jiných školek

 

Příměstské tábory:
Sportovně jazykový
Kreativní
Kreativní s angličtinou
Přihláška na tábory

 

Novinka : Dětská sportovní akademie

 

Evropská unie - Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost. Více zde.
Evropská unie - Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost

 
czeng